Vedtægter for Havnsø Sejlklub 

§ 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED

Klubbens navn er Havnsø Sejlklub
Dens hjemsted er Kalundborg Kommune.

§ 2 KLUBBENS FORMÅL

Klubbens formål er at:
1. at udbrede kendskab til sejlsport og kajaksport.
2. at udvikle og træne sejlere og roere.
3. at arrangere kapsejlads og turaktiviteter
4. at arrangere øvrige klubaktiviteter.
5. at sikre medlemmer bedst mulige vilkår for udøvelse af sejlsport, kajaksport og lystsejlads.
Klubbens aktiver må kun anvendes til aktiviteter til gavn for klubbens medlemmer.

§ 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATION

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og Isefjordskredsen og Dansk Kano og Kajak Forbund og DGI Midt- og Vestsjælland og er undergivet de respektive vedtægter og bestemmelser.

 

§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER

1. Som aktivt medlem af seniorafdelingen kan be­styrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år, og som deltager aktivt i klubbens arbejde.
2. Som passivt medlem af seniorafdelingen kan be­styrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år,og som ønsker at støtte klubbens arbejde.
3. Som aktivt medlem af ungdomsafdelingen kan be­styrelsen optage enhver i alderen fra 0 år til 17 år, og som deltager aktivt i klubbens arbejde. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftligt samtykke fra foræl­dre/værge.
4. Som passivt medlem af ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 0 år til 17 år, og som ønsker at støtte klubbens arbejde. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge.
5. Bestyrelsen kan optage en husstand på maksimalt to voksne og de hjemmeboende børn som et Familiemedlemskab. Familiemedlemskabet giver adgang til en stemme på generalforsamlingen.
6. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.
7. Som aktivt medlem af kajakafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år, og som deltager aktivt i klubbens arbejde.

 

§ 5 KONTINGENT

Klubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves helårsvis forud for alle medlemmer.
Medlemmer af bestyrelsen er kontingentfri.

§ 6 UDMEL­DELSE - EKSKLUSI­ON

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
Når et medlem er i kontingentrestance udover 6 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel slette vedkommen­de som medlem.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eks­klusionen. 
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling, men dette har normalt ikke opsættende virkning. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal be­handles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlin­gen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at for­svare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsor­denen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsam­lingsbe­slutning, kan kun optages som medlem ved en ny general­forsamlingsbe­slutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.
Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent, eller andre medlemsydelser.

§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse ved­tægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens an­liggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned , indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved  med­delelse til med­lemmerne via klubbens hjemmeside, via e-mail og ved opslag i klubhuset.
Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsam­lingens afholdelse ved opslag i klubhuset. Forslag, der ønskes forelagt generalfor­samlingen til vedtagelse, skal være bestyrel­sen i hænde senest 14 dage før generalforsamlin­gens afholdelse. Forslagene skal optages i dags­ordenen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år, og har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsam­lingen, og som ikke er i kontin­gentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

 

§ 8 DAGSORDEN

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Bestyrelsens samt udvalgenes beretning for det forløbne år
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af formand ulige årstal
8. Valg af kasserer lige årstal
9. Valg af den øvrige bestyrelse 5 medlemmer (hhv 2 på lige og 3 på ulige årstal)
10. Valg af 1 suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt

§ 9 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.