Generalforsamling, d. 24. februar 2018

Havnsø Sejlklub

                                                                                                                           
                                                                                                                                  
 
Mødereferat generalforsamling  24. februar 2018
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling
1.    Valg af dirigent og stemmetællere:
·         Generalforsamlingen valgte Jesper Froda som dirigent, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.
·         Valg af 2 stemmetællere: Them Dreyer og Jan Mortensen
2.    Bestyrelsens samt udvalgenes beretning for det forløbne år
·         Bestyrelsens beretning gennemgået af formanden. Er tilgængelig på klubbens hjemmeside. Formanden orienterede desuden om ændringerne omkring Havneudvalget og problemerne med brug af vinterpladsen i sommerhalvåret.
·         Juniorudvalget ved Susanne Jensen berettede om afdelingens deltagelse i diverse arrangementer over sæsonen. Der var deltagelse i Korsør 30.06.-2.07.2017, Blå Flag dag og tur til Nekselø. Alle arrangementer præget af megen vind, men med god deltagelse. Der er indkøbt nye og mindre sejl til optimistjoller til brug for mindre øvede. Der er planer om deltagelse i træning i Holbæk Sejlklub i den kommende sæson. Afdelingen har pt. 6-7 deltagere.
·         Klubhusudvalget ved Aase Sørensen berettede om god udlejningsfrekvens. God tilslutning til arrangementerne. Der skal bruges hjælpere til arbejdsweekend i foråret til renovering og maling.
·         Kajakudvalget ved Folmer Østergaard berettede om medlemstallet som svinger omkring 50. Der er nogle der forlader klubben efter at de er udlært i roningen. Andre kommer til. Der uddannes 1- 2 instruktører om året og der uddannes fortsat en del nye roere i sommerferien. Tursejladsen har været omkring undervisning og trivsel, samt en del besøg omkring sikkerhed i Kalundborg svømmehal. Man deltog i Blå Flag dag igen i 2017, men ikke i det bedste vejr. Der har været afholdt madaftener og brunchmøde med 35 deltagere. Man vil fra afdelingens side gå ind i et projekt fra DGI og DKKF ”Bevæg Dig for Liver”.
·         Tursejlerudvalget har ikke været fungerende i 2017.
·         Kølbådsudvalget ved Jens Juhl berettede om kapsejladserne 2017 og uddelte erindringsglas til diverse mestre for 2017. Programmet for 2018 er at finde på hjemmesiden, og der forventes deltagelse af et par både til Fyn Rundt 2018. Jens Juhl opfordrede og inviterede alle klubbens medlemmer til øget deltagelse omkring sejladserne, også selv om man ikke vil sejle kapsejlads.
 
3.   Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
·         Regnskabet forelagt og godkendt
4.  Behandling af eventuelt indkomne forslag
·         Ingen indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent:
·         Ingen ændringer i kontingenterne
6. Valg af formand ulige årstal:
·         Udgår
7. Valg af kasserer lige årstal:  
·         Lis Kofoed genvalgt
8. Valg af den øvrige bestyrelse 5 medlemmer (hhv. 2 på lige og 3 på ulige årstal)
·         På valg Folmer Østergård, Jens Juhl. Niels Bredgaard har meldt ud, at han ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen og Jens Rubæk har forladt klubben.
·         Nyvalgte er Them Dreyer og Jesper Froda.
9. Valg af 1 suppleanter til bestyrelsen
·         Genvalg, Søren Valsted og Jan Mortensen
10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant:
·         Genvalg, Flemming Sørensen og Jørn Gram, suppleant Jan Mortensen
11. Eventuelt:
·         Der blev fremsat ønsker om fælles sejladser mellem kajaksejlere og klubbens øvrige sejlere, f.eks. til Sejrø.
·         Der var en opfordring til at alle kan deltage i fællesskabet og pølsespisning i klubben efter onsdagssejladserne. Ligeledes opfordring til at deltage på Sejrø Rundt sejladsens hyggeaften på Sejrø i en augustweekend, også uden at deltage i selve kapsejladsen.
·         Der blev fremsat ønske om badebro til børn og unge.
·         Der blev efterlyst fotografier af flagmasten, der er ved at blive renoveret. Man vil gerne studere beslagenes anbringelse på masten.
·         Endvidere en debat om muligheden for ændringer af kontingentbetaling for juniorer
 
 
 
 
Finn Christensen, 26. februar 2018