Generalforsamling, d. 25. september 2021

Havnsø Sejlklub

 
 Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Jørn gram valgt som dirigent.
2. Valg af to stemmetællere.
Max Casimir og Bodil Bruhn valgt.. Der var ønske om hemmelig afstemning fra et medlem.
3. Bestyrelsens samt udvalgenes beretning for det forløbne år.
Formanden aflagde en kort beretning som kan ses i fuld længde på sejlklubbens hjemmeside. I forbindelse med beretningen blev efterlyst en forklaring på, at skiltet på klubhusets endegavl ikke nævner kajakafdelingen. Formanden forklarede, at skiltet er af betydning for klubbens historie og ikke et reklameskilt.
Folmer Østergård aflagde beretning for kajaksejlerne, Jens Juhl aflagde beretning for tursejlads. Åse Sørensen aflagde beretning for klubhusudvalget. Them Dreyer for kølbådsudvalget og Susanne Jensen for juniorudvalget. Alle beretninger præget af Covid-19 restriktioner og deraf begrænsede aktiviteter. Alle beretninger blev godkendt.

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
Lis Kofoed fremlagde det reviderede regnskab. Der blev rejst spørgsmål om hvorvidt kontingentindtægten var korrekt anført, da posten ikke indeholder den del af kajaksejlernes kontingent på 25000 kr., som kajakafdelingen får tilbageført til eget brug. Bestyrelsen lovede at se på dette fremadrettet. Da det ikke har betydning for regnskabets resultat godkendte forsamlingen dette.
Budget for kommen år 2021 forelagt.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
1. Forslag fra Ernst Johansen ang. udvalgenes råderet over budgetterne. Forslaget tilsigter at give de enkelte afdelinger fuld råderet over 85 % af de respektive afdelingers indbetalte kontingenter Dette førte til en længere debat fra de fremmødte. Der fremkom modforslag om at adskille kajakafdelingen fuldstændigt fra sejlklubben eller udskille den som en selvstændig underafdeling med eget regnskab. Forslagsstilleren trak derefter forslaget tilbage. Bestyrelse og kajakafdeling vil efterfølgende drøfte et videre forløb af forholdene.
2. Forslag fra bestyrelsen om revidering af vedtægterne. Bestyrelsen har et ønske om at revidere vedtægterne, så de både er tidssvarende og fremtidsrelevante. Da der blev rejst tvivl om ordlyden af kriteriet for optagelse af medlemmer trak bestyrelsen forslaget tilbage. Det vil blive revideret og fremsat senere.
 
6. Fastsættelse af kontingent:
Kontingenterne forsætter uændret.
7. Valg af formand.
Finn Christensen på valg og genvalgt.
9. Valg af bestyrelse, på valg: Aase Sørensen, Jesper Froda, Susanne Jensen.
Susanne Jensen ønskede ikke genvalg og forsamling valgte i stedet Jozef Ondrasina. Aase Sørensen og Jesper Froda modtog genvalg.
10. Valg af 1 suppleanter til bestyrelsen.
Genvalg af Søren Valsted og Jens Madsen.