Referat og beslutninger fra Sejlklubbens ordinære generalforsamling
Lørdag den 19. februar 2022 kl. 13:00
 Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Jørn gram valgt som dirigent.
2. Valg af to stemmetællere.
Bager og Bodil Bruhn valgt..
3. Bestyrelsens samt udvalgenes beretning for det forløbne år.
Formanden aflagde en kort beretning som kan ses i fuld længde på sejlklubbens hjemmeside
Folmer Østergård aflagde beretning for kajaksejlerne, Jens Juhl aflagde beretning for tursejlads og kapsejlads. Åse Sørensen aflagde beretning for klubhusudvalget. Alle beretninger blev godkendt.

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
Lis Kofoed fremlagde det reviderede regnskab.
Budget for kommende år 2022 forelagt.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 Forslag fra bestyrelsen om revidering af vedtægterne. Bestyrelsen har et ønske om at revidere vedtægterne, så de både er tidssvarende og fremtidsrelevante.
Forslaget blev godkendt. Da der ikke var det fornødne antal fremmødte til en endelig vedtagelse i henhold til gældende vedtægter, vil bestyrelsen efterfølgende indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne.
 
6. Fastsættelse af kontingent:
Kontingenterne forsætter uændret.
7. Valg af formand.
Udgår i lige år.
8. Valg af kasserer i lige år.
Lis Kofoed genvalgt
9. Valg af bestyrelse, på valg: Folmer Østergård, Jens Juhl, Them Dreyer
Alle modtog genvalg.
10. Valg af 1 suppleanter til bestyrelsen.
Genvalg af Søren Valsted
 

11. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
Revisorer genvalgt: Jørn Gram og Flemming Sørensen. Suppleant Jan Mortensen

12. Eventuelt.
Intet
 Havnsø d. 19.02.2022
 

 

Referent. F. Christensen