Generalforsamling 2019
 
Bestyrelsesberetning for 2018, Havnsø Sejlklub
 
Beretningen baserer sig på afholdte bestyrelses- og havneudvalgsmøder.
Generalforsamlingen blev sidst afholdt d. 24.02.2018 og bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger
Formand: Finn Christensen, valgt af generalforsamlingen
Kasserer: Lis Kofoed, valgt af generalforsamlingen
Næstformand: Jens Juhl
Kølbådsafdelingen, Them Dreyer
Kajakafdelingen: Folmer Østergård
Juniorafdelingen: Susanne Jensen
Klubhusudvalget: Aase Sørensen
Jesper Froda uden portefølje
Tursejlerne Jens Juhl
 
Status for sejlklubben er et fortsat stabilt medlemstal, dog med de udsving som til- og afgang betinger. 
 
Ungdomsafdelingen er inde i positiv periode med fin tilslutning af sejlere, selvom det er et begrænset antal deltagere. Der har over sommeren været et samarbejde med Holbæk Sejlklub, hvor vi har haft juniorere til at deltage i sejleds i Holbæk.
 
Kajakafdelingen udvikles fortsat, og der er en naturlig afgang af roere, der er uddannet, og en tilgang af nye, der ønsker at lære kajaksejlads.
Der er i efteråret lagt terrassebeklædning omkring kajakhuset og etableret lettere passage til kajakbroen.
 
Kølbådsafdelingen har samme stabile tilslutning som de tidligere år.
 
Tursejlerafdelingen har ikke haft arrangementer.
 
Klubhuslivet fungerer fortsat med god tilslutning til afholdte arrangementer. Rygeforbuddet overholdes for det meste.
Der er opsat en ny varmepumpe som skal kunne opvarme hele klubhuset. Radiatorerne i klublokalerne inaktiveres for at undgå utilsigtet elforbrug.
 Der er etableret mulighed for betaling via Mobile Pay i klubhuset.
 
I december blev flagstanderen nedtaget, da den udviste tegn på råd. Den nederste del af masten er udskiftet og standeren er atter rejst, således at standernedhalingen i 2018 kunne gennemføres på normal vis.
 
Som konsekvens af generalforsamlingen 2018 har vi haft kontakt til havnefoged ang. kajaksejlernes brug af toiletbygningen og etablering af badebro. Ang. brug af toiletbygningen i vinterhalvåret Teknik og Miljø om, at dette kunne lade sig gøre. Teknik og Miljø har i efteråret accepteret at bygningen kan være helårsåben.
Ang. medlemmers ønske om badebro er der positiv indstilling fra havnefoged. Projektet er nu overtaget af Havnsø lokalråd, som har fået en sum fondspenge til badebro og sauna til vinterbadere. Etablering forventes at blive vest for havnen ved havnegrænsen lige syd for anneksmolen.
 
Havnsø Havn er tilmeldt Frihavnsordningen, til gavn for alle i og omkring havnen.
Ordningen fortsætter i 2019. Vi skal derfor have mærkater påsat bådene som tegn på medlemskabet.
 
Vild med Vand og Havnens Dag
Folmer Østergaard har deltaget i møde om Vild med vand, og har meddelt, at Sejlklubben er skeptisk over for deltagelse/medvirken pga. manglende økonomisk godtgørelse for det omfattende tidsforbrug.
Havnens dag d. 9.06.2018 havde deltagelse af 2 både fra klubben, som viste frem i ”Åben båd” for interesserede.
 Kølbådsafdelingen ønsker ikke at tilbyde sejlture til Vild med Vand eller Havnens Dag for weekendgæster, der ikke forventes at have intentioner om at blive sejlere / medlemmer af klubben. Der kan henvises til mulighederne for gastedeltagelse ved onsdagssejladser.
 
Sejlklubbens hjemmeside fungerer fint, og der udsendes løbende mail til medlemmerne, når der er nyt at læse.
Kajakafdelingen har et link på sejlklubbens hjemmeside til egen hjemmeside: havnsøkajakklub.dk
Facebook: Klubben har også en Facebookside som vi har forsøgt at få gang i.
Vejrstationen fungerer ikke optimalt hele tiden. Der arbejdes ultimo 2018 på sagen.
 
EU’s persondataforordning skal opfyldes. Vi har lavet et papir, som er mailet til alle medlemmer.
 
Fra havneudvalgsmøderne som nu er blevet til 2 årlige dialogmøder for en større kreds af interesseorganisationer i Kalundborg kommune 2018, kan følgende opsummeres:
Havnsø havn fik i 2018 have renoveret molen mod vest, men projektet strandede halvvejs, da skaderne var mere omfattende end forventet, så renoveringen er pt. i gang igen på nordmolen.
 
Der er renoveret baderum på Sejerø, og nyt overdækket udekøkken.
Real Dania har giver 4,5 million til etablering af Sejrø Øhus. Der er i tildelingen krævet etablering af et ejendomsselskab til varetagelse af driften. Flere sejlere har købt anparter. Havnsø Sejlklub har skønnet, at have en interesse i et anpartskøb, der kan give indsigt og medbestemmelse i udformning og anvendelse af Øhuset. Der er købt anparter for 5000,- kr.
Der betales fortsat 1200,- kr årligt til Nekselø Bådelaug for en bådeplads til Havnsøsejlere på Nekselø.
 
Man havde fra kommunens side varslet et borgermøde med høring omkring Havnsø og Havnsø havn i 2017. Dette blev ikke til noget, men kommunen har fået udarbejdet et projektforslag til udvikling af fremtidens Havnsø. I forbindelse med etablering af Havnsø Lokalråd og rådets aktiviteter i Havnsø er dette projekt nu genstartet med Lokalrådet som en af aktørerne. Der har været afholdt møde med Lokalrådet og Havnsøs foreninger i sejlklubben, og efterfølgende 2 Workshops med kommunen som tovholder. Der er fremkommet mange forslag til udviklingen omkring havnen og flere af sejlklubbens bestyrelsesmedlemmer har deltaget og deltager fortsat i projekterne.
 
Til afslutning kan vi spørge os selv, om vi er tilfredse med den struktur, vi har her i klubben, eller om vi skal søge nye udfordringer for at øge medlemstallet. Skal vi udover kajaksejlere også søge efter nye tiltag, f.eks. stand-up-padling, windsurfere eller vinterbadere. Eller skal vi holde os til vores oprindelige målsætning og ”nøjes med” at tilbyde klassiske sejladsoplevelser.
Måske handler det om at se på de mange vandbaserede fælles karaktertræk frem for at stirre sig blind på forskelligheder. Kærligheden til og fascinationen af vandet, naturen, oplevelserne, friheden og foreningsfællesskabet – alt sammen værdier, der går igen inden for alle de aktivitetsformer, der er omtalt ovenfor.
De enkelte udvalgsberetninger vil blive fremlagt på generalforsamlingen.
 
Til slut en tak til alle, der frivilligt hjælper i det daglige og til alle, der støtter Havnsø Sejlklub
 
Finn Christensen
4. januar 2019