Bestyrelsesberetning for 2020, Havnsø Sejlklub
 
Beretningen baserer sig på afholdte bestyrelsesmøder og dialogmøder med kommunen.
 
Beretningen er udvidet med en del uddrag af årsberetningen for Dansk Sejlunion, på områder hvor den beskriver de vanskelige forhold for sejlsport og klubliv i 2020. Tilføjet i kursiv.
 
Generalforsamlingen blev sidst afholdt 2020 og bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger
Formand: Finn Christensen, valgt af generalforsamlingen
Kasserer: Lis Kofoed, valgt af generalforsamlingen
Næstformand: Jens Juhl
Kølbådsafdelingen, Them Dreyer
Kajakafdelingen: Folmer Østergård
Juniorafdelingen: Susanne Jensen
Klubhusudvalget: Aase Sørensen
Jesper Froda uden portefølje
Tursejlerne Jens Juhl
 
Fra Dansk Sejlunions årsberetning for 2020 kan følgende uddrages:
”Der er ingen tvivl om, at 2020 har været et hårdt år. Kampen mod restriktioner og begrænsninger for frivillige og medarbejdere i klubberne og i sejlunionen har føltes som et hårdt kryds i en konstant skralder. Alligevel har frivillige og medarbejdere udvist konstant vedholdenhed, kreativitet og fællesskabsånd.. På trods af modvind og modstrøm er det lykkedes os at skabe resultater”
”Nedlukningen af samfundet og de ringe muligheder for at rejse ud af landet har været en kæmpe gevinst for tiltrækningen af nye sejlere. Vi har sjældent oplevet så markant en vækst af medlemmer i klubberne, salg af både og rift om kajpladserne i de danske havne. Dansk Sejlunion har i 2020 udstedt over 10.000 dueligheds- og speedbådsbeviser. Det er dobbelt så mange sammenlignet med 2019. Sejlerskoler har haft masser af vind i sejlene, hvor mange klubber har kunnet melde alt udsolgt tidligt på sæsonen, og flere har fortsat lange ventelister. Mange klubber er også kommet rigtig godt i gang med SUP-aktiviteter, der har lokket en hel ny gruppe danskere med på vandet. På den måde er der heldigvis intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Heller ikke når det handler om corona. Flere danskere holdt sejlerferie Selv om vi allerede i 2019 så flere nye sejlere i klubberne, har corona uden tvivl forstærket den positive trend. Sommervejret var ikke rasende godt, men danskerne holdt alligevel sejlerferie i 2020. Således lå antallet af overnatninger i de danske havne på samme niveau som 2019, men fordelingen af nationaliteter i havnene er interessant. På grund af corona sås langt færre turister fra vores nabolande, mens antallet af danskere, der overnattede i havnene, steg med hele 32 procent. Trods det markante fald i antallet af særligt nordmænd, svenskere og tyskere nåede det samlede antal overnatninger således alligevel op i samme højde som sejlsæsonerne i de rekordvarme år 2018 og 2019. ”
 
 
Status for Havnsø Sejlklub er et pr. d.d. usikkert men forhåbentligt stabilt medlemstal, dog med de udsving som til- og afgang betinger samt den usikkerhed som Covid -19 har efterladt alle klubber med.
 
Ungdomsafdelingen er status quo ang. tilslutning af sejlere, med et begrænset antal deltagere.
 
Kajakafdelingen udvikles fortsat, og der er en naturlig afgang af roere, der er uddannet, og en tilgang af nye, der ønsker at lære kajaksejlads. I sommeren 2020 skulle et større nationalt stævne for kajaksejlere med kajakafdelingen som arrangør være afholdt, men grundet Covid-19 blev dette aflyst
 
Kredsmøde med Dansk Sejlunion angående Isefjordskredsen i januar 2021 er heller ikke gennemført og i skrivende stund er Dansk Sejlunions generalforsamling i marts 2021 næppe heller gennemførlig som fysisk møde.
 
Kølbådsafdelingen har haft stabil om end begrænset tilslutning i 2020, da forsamlingsforbuddet for sejlere var 10 på land, men kun 2 personer pr. deltagende båd.
 
Fra Dansk Sejlunions årsberetning for 2020 kan følgende uddrages:
”Kapsejladser og træning havde meget svære vilkår i store dele af sæsonen, hvor de forskellige udformninger af forsamlingsforbuddet gjorde det svært at planlægge og gennemføre kapsejladser, som vi kender det. Mange klubber lykkedes alligevel med at igangsætte initiativer med nye sejladser og nye måder at gennemføre kapsejladser på. Flere har gennem sæsonen givet udtryk for, at det var uforståeligt, at myndighederne lagde så skrappe begrænsninger ned over aktiviteterne på vandet og i sejlklubberne. Dansk Sejlunion deler mange af disse frustrationer. Men vi anerkender samtidig, at idrætten samlet set udgør en meget stor sektor i det danske samfund. Derfor har det også en væsentlig betydning for smittespredningen, hvordan vi agerer i idræts- og fritidslivet. Vi har også måttet acceptere, at myndighederne ikke ønsker for store forskelle i de vilkår, der gælder for forskellige dele af idrætten og fritidslivet. Vi har især gennem DIF arbejdet ihærdigt for at opnå de bedst mulige vilkår for sejlsporten, samtidig med at vi udadtil har kommunikeret, at begrænsningerne skulle respekteres. Dette er fortsat sejlunionens linje.
 
Klubmesterskaber blev aflyst. Turbøjerne ved Nekselø volder problemer. De skal udskiftes i foråret 202 med bedre forankringsbøjer
Der er af ukendte udlagt en bøje ved Stenmanden som advarsel mod grundstødning.
 
Tursejlerafdelingen har ikke haft arrangementer i 2020
 
Klubhuslivet har grundet Covid-19 ikke været præget af arrangementer efter marts 2020, da diverse forsamlingsforbud har forhindret dette.  Flere udlejninger er blevet aflyst. Der er sparsom omsætning i klubhuset, der på papiret er lukket.
 
Havnsø Havn er tilmeldt Frihavnsordningen, til gavn for alle i og omkring havnen.
Ordningen fortsætter. Vi skal derfor have mærkater påsat bådene som tegn på medlemskabet.
 
Havnsø Sejlklub har for det kommende år valgt at trække sig fra Vild Med Vand, da det har været for svært at skaffe frivillige i forhold til udbyttet af arrangementerne, og Sejlklubben er skeptisk over for deltagelse/medvirken pga. manglende økonomisk godtgørelse for det omfattende tidsforbrug.
 
Sejlklubbens hjemmeside fungerer fint, og der udsendes løbende mail til medlemmerne, når der er nyt at læse.
Facebook: Klubben har også en Facebookside som vi har forsøgt at få gang i. Den måtte meget gerne benyttes af flere.
 
Fra havneudvalgsmøderne, som nu er blevet til 2 årlige dialogmøder for en større kreds af interesseorganisationer i Kalundborg kommune 2020, kan følgende opsummeres:
Der har kun været afholdt et møde på Røsnæs havn i efteråret, og overordnet må det konstateres, at udbyttet af disse møder er sparsomme, da der efterhånden er så mange deltagere, at et møde med begrænsning på 2 timer ikke giver mange muligheder for en givtig debat.
Dialogmøderne afholdes med deltagelse af alle foreninger med både i vandet. Det sidste møde også med flere udefra inviterede, som ikke har foreningstilknytninger.
Sejlkl