Generalforsamling  2018
 
Bestyrelsesberetning for 2017, Havnsø Sejlklub
 
Beretningen baserer sig på afholdte bestyrelses- og havneudvalgsmøder.
Generalforsamlingen blev sidst afholdt d. 25.02.2017 og bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig  som følger
Formand: Finn Christensen, valgt af generalforsamlingen
Kasserer: Lis Kofoed, valgt af generalforsamlingen
Næstformand: Jens Rubæk
Kølbådsafdelingen, Jens Juhl
Kajakafdelingen: Folmer Østergård
Juniorafdelingen: Susanne Jensen
Klubhusudvalget: Aase Sørensen
Niels Bredgaard. Ikke tilknyttet et specifikt udvalg
Tursejlerne: Der er pt. ikke en repræsentant i bestyrelsen
 
Jens Rubæk har i august 2017 meddelt at han ikke længere har båd og derfor udtræder af bestyrelsen. Det er taget til efterretning, og vi takker for mange års givende indsats i bestyrelse og klub.
Vi har derfor valgt Jens Juhl til ny næstformand .
 
Status for sejlklubben er et fortsat stabilt medlemstal, dog med de udsving som til- og afgang betinger. 
Ungdomsafdelingen er inde i positiv periode med fin tilslutning af sejlere, selvom det er et begrænset antal deltagere.
Kajakafdelingen udvikles fortsat, og der er en naturlig afgang af roere, der er uddannet, og en tilgang af nye, der ønsker at lære kajaksejlads.
”Bevæg dig for livet” er en ny kampagne som afdelingen vil tilslutte sig og videreudvikle i Havnsø.
Der blev i 2017 givet tilsagn om Sejlklubbens mulighed for etablering af en flydebro ved kajakhuset til isætning af kajakker. Vi fik dette afklaret med Havnefogeden. Da det ikke kunne lade sig gøre at få tilskud fra fonde uden at gøre broen til allemandseje, blev den finansieret af sejlklubben selv.
Kajakbroen blev pålagt en årlig betaling for 2 pladser samt betaling for 2 pæle til at holde broen. Efter protest fra Sejlklubben blev dette dog frafaldet.
 
Klubhuslivet fungerer fortsat med god tilslutning til afholdte arrangementer. Rygeforbuddet overholdes for det meste. Der er afholdt ålegilde og julefrokost med god deltagelse.
Der er opsat overvågning via en trådløs forbindelse med 2 kameraer i klubhuset pga. ønsket om kontrol med, at der ikke kommer mennesker i klubhuset som ikke er medlemmer af klubben.
 Endvidere er der repareret på vejrstaionen, og efter at den har fået ny solcelle, er der igen forbindelse til hjemmesiden.
I december blev flagstanderen nedtaget, da den udviste tegn på råd. Den nederste del af masten er pt. under udskiftning, og vi forventer, at den kan genopsættes inden standerhejsningen i april 2018
 
Sejlklubben havde til sæsonen 2017 fået Havnsø Havn tilmeldt Frihavnsordningen, til gavn for alle i og omkring havnen.
Ordningen fortsætter i 2018. Vi skal derfor have mærkater påsat bådene som tegn på medlemskabet. Der vil blive uddelt mærkater ved standerhejsningen.
 
Vild med Vand:
Folmer Østergaard har deltaget i møde om Vild med vand for 2017, og har meddelt, at Sejlklubben er skeptisk over for deltagelse/medvirken pga. manglende økonomisk godtgørelse for det omfattende tidsforbrug. Man har givet tilsagn om at deltage ved Blå Flag dag d. 14-15. juli 2018. Kajakafdeling deltager.
Havnens dag d. 9.06.2018
Udvalget for Vild med Vand ønsker sejlklubbens deltagelse i projektet, da der kan skaffes 5000,- kr, hvis vi holder ”Åben båd”. Dvs. at man skal tilbyde folk at komme ned i en båd og tale med ejer, eller at man skal tilbyde sejlads på dagen med gæster.
Jeg har meddelt, at vi kan tage det op på generalforsamlingen om der evt. er bådejere, der har lyst til at fremvise båd eller sejle med gæster på Havnens dag d. 9. juni 2018, men har ikke lovet, at vi kan efterkomme ønskerne.
 Kølbådsafdelingen ønsker ikke at tilbyde sejlture for weekendgæster, der ikke forventes at have intentioner om at blive sejlere / medlemmer af klubben. Der kan henvises til mulighederne for gastedeltagelse ved onsdagssejladser.
 
Sejlklubbens hjemmeside fungerer fint, og der udsendes løbende mail til medlemmerne, når der er nyt at læse.
Kajakafdelingen har et link på sejlklubbens hjemmeside til egen hjemmeside: havnsøkajakklub.dk
Facebook: Klubben har også en Facebookside som vi har forsøgt at få gang i.
 
Fra havneudvalgsmøderne 2017 kan følgende opsummeres:
Renovering af vestmolen på Sejrø blev afsluttet, om end for sent til at redde sæsonen for gæstesejlerne. Resultatet er flot.
Havnsø havn skal i 2018 have renoveret molen mod vest og nord, men projektet er pt. strandet på at skaderne er mere omfattende end forventet, så antageligt skal renoveringen deles over 2 år
Der er igangsat renovering af baderum på Sejrø, og der etableres også nyt overdækket udekøkken.
På sidste havneudvalgsmøde blev et forslag om flytning af vinterstativerne til området på Parallelvej forelagt. Det lykkedes indtil videre, at få nedstemt forslaget, der ville betyde en væsentlig udgift for bådejerne.
Det er dog sandsynligt, at vi kommer til at høre mere om dette, da man på sigt ønsker at flytte vinterpladsen til arealet på Parallelvej. Det kræver dog, at arealet klargøres, og at de miljømæssige problemer omkring afrensning af bundmaling afklares.
 
Man havde fra kommunens side varslet et borgermøde med høring omkring Havnsø og Havnsø havn i 2017. Dette blev ikke til noget, men kommunen har fået udarbejdet et projektforslag til udvikling af fremtidens Havnsø.
 
Annekset på vestmolen, der er overdraget til Fiskeriforeningen, havde havnefogeden et ønske om at flytte til pladsen ved siden af kajakhuset. Dette blev dog opgivet efter ønske fra fiskeriforeningen.
 
Desværre måtte vi også erfare, at kommunalbestyrelsen ikke ønskede at bevare Havneudvalget. Det er pt. ikke afklaret hvad der måtte komme i stedet, men det er bydende nødvendigt at havnens brugere har en mulighed for at blive hørt om alle forhold, der vedrører bådejere og klubmedlemmer.
 
Til afslutning kan vi spørge os selv, om vi er tilfredse med den struktur, vi har her i klubben, eller om vi skal søge nye udfordringer for at øge medlemstallet. Skal vi udover kajaksejlere også søge efter nye tiltag, f.eks. stand-up-padling, windsurfere eller vinterbadere. Eller skal vi holde os til vores oprindelige målsætning og ”nøjes med” at tilbyde klassiske sejladsoplevelser.
DGI og Dansk Sejlunion har hver for sig barslet med nye tiltag der skal fremme medlemstilgangen til foreningerne.
DGI med projektet Bevæg dig for livet, der skal skaffe mange flere in d i idrætten.  Det skal gøresi ved at tilpasse idrætstilbuddene til almindelige danskeres behov. Blandt andet med tilbud til børnefamilier, der kan kombinere kvalitetstid med familien med det at være motionsaktiv.
Dansk Sejlunion har et projekt, kaldet Youngsters, der skal skaffe flere unge på vandet og ikke primært i joller, men også i kølbåde. Og et projekt kaldet WOW, der skal skaffe flere kinder ud at sejle kapsejlads
Måske handler det om at se på de mange vandbaserede fælles karaktertræk frem for at stirre sig blind på forskelligheder. Kærligheden til og fascinationen af vandet, naturen, oplevelserne, friheden og foreningsfællesskabet – alt sammen værdier, der går igen inden for alle de aktivitetsformer, der er omtalt ovenfor.
De enkelte udvalgsberetninger vil blive fremlagt på generalforsamlingen.
 
Til slut en tak til alle, der frivilligt hjælper i det daglige og til alle, der støtter Havnsø Sejlklub
 
Finn Christensen
3. februar 2018
 
 
 
 
Til orientering:
 
På valg er:
Folmer Østergård, Lis Kofoed, Jens Juhl.
Niels Bredgaard har d. 25.01.2018 pr. mail meldt ud, at han ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen.
Der skal derfor indvælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer udover de ovennævnte
Valg af suppleant: Jan Mortensen og Søren Valsted.
Valg af revisorer og revisorsuppleant: Flemming Sørensen og Jørn Gram
Jan Mortensen som sup