Bestyrelsesberetning for 2021, Havnsø Sejlklub
 
Beretningen baserer sig på afholdte bestyrelsesmøder og dialogmøder med kommunen.
 
Generalforsamlingen for 2020 var forsinket og først afholdt september 2021og bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger
Formand: Finn Christensen, valgt af generalforsamlingen
Kasserer: Lis Kofoed, valgt af generalforsamlingen
Næstformand: Jens Juhl
Kølbådsafdelingen, Them Dreyer
Kajakafdelingen: Folmer Østergård
Juniorafdelingen: Jozef Ondrasina
Klubhusudvalget: Aase Sørensen
Jesper Froda uden portefølje
Tursejlerne Jens Juhl
 
 
Havnsø Sejlklub har pt. et stabilt medlemstal, dog med de udsving som til- og afgang betinger samt den usikkerhed som Covid -19 har efterladt alle klubber med.
 
Ungdomsafdelingen er status quo ang. tilslutning af sejlere, med et begrænset antal deltagere.
 
Kajakafdelingen udvikles fortsat, og der er en naturlig afgang af roere, der er uddannet, og en tilgang af nye, der ønsker at lære kajaksejlads.
På den seneste generalforsamling var der indkommet forslag omkring økonomien i afdelingen, og det medførte en længere debat om kajakafdelingens tilhørsforhold til sejlklubben. Forslaget blev trukket tilbage, men bestyrelsen vedtog som konsekvens af de økonomiske forhold for afdelingen og klubben, at pålægge et lejegebyr for pladser i kajakhuset på 1000,- kr. årligt.
På et efterfølgende møde med bestyrelse og kajakmedlemmer blev dette tiltag drøftet, men ikke ændret.
 
Kredsmøde med Dansk Sejlunion angående Isefjordskredsen i januar 2021 er ikke gennemført, men Dansk Sejlunions generalforsamling i marts 2021 er gennemført.
 
Kølbådsafdelingen har haft stabil tilslutning i 2021.
 
Tursejlerafdelingen har ikke haft arrangementer i 2020.
 
Sejlklubben fejrede klubbens 50 års jubilæum med en reception for medlemmer i november 2021. Der var måske grundet covid-19 situationen sparsomt fremmøde..
Kajakafdelingens 10 års jubilæum blev tilbudt at kunne afholde sammen med 50 års jubilæet, men det ønskede kajakafdelingen ikke.
 
Vild med Vand er stoppet, da Nordeafonden ikke ønsker at yde yderligere støtte. Et eventuelt arrangement i ungdomsafdelingen kan overvejes.
Der har været et par overnatninger i klubhuset af roere og søspejdere fra andre havne.
 
Havnsø Havn er tilmeldt Frihavnsordningen, til gavn for alle i og omkring havnen.
Ordningen fortsætter. Vi skal derfor have mærkater påsat bådene som tegn på medlemskabet.
 
Jozef Ondrasina har forelagt et koncept omkring ”Sikker Havn” som er anbefalinger til danske lystbådehavne omkring sikkerhed og sikkerhedsudstyr på havnene. I samarbejde med TrygFonden. Der er opsat redningsstiger og skilte ved de fleste broer.
Der etableres et toilet ved Fritidsfiskernes klubhus på vestmolen. Toiletbygningen ved havnekontoret renoveres.
Sejlklubben vil forsøge at få ændret tilkørselsforholdene på vestmolen, så der bliver mindre trafik.
 
Vi har modtaget fornyet lejekontrakt på klubhuset og kajakhuset, begge uden husleje.
Standeren blev hejst efter at en ny flagline var isat, da den eksisterende blev stjålet. Flaglinen er igen stjålet så standernedhalingen kunne ikke foretages i november.
 
Sejlklubbens hjemmeside fungerer fint, og der udsendes løbende mail til medlemmerne, når der er nyt at læse.
Facebook: Klubben har også en Facebookside som vi har forsøgt at få gang i. Den måtte meget gerne benyttes af flere.
 
Fra havneudvalgsmøderne, som nu er blevet til 2 årlige dialogmøder for en større kreds af interesseorganisationer i Kalundborg kommune 2020, kan følgende opsummeres:
Der har kun været afholdt et møde på Røsnæs i efteråret, og overordnet må det konstateres, at udbyttet af disse møder er sparsomme, da der efterhånden er så mange deltagere, at et møde med begrænsning på 2 timer ikke giver mange muligheder for en givtig debat.
Dialogmøderne afholdes med deltagelse af alle foreninger med både i vandet.
Fra 2010 til 2015 steg pladslejen 8 % i Havnsø havn. Fra 2015 til d.d. er pladslejen steget 32 %, hvilket naturligvis er ret grotesk. Vi har forsøge at gøre synspunktet gældende på sidste dialogmøde, men har fået at vide, at det er en politisk beslutning, og at øvrige havne fremover skal betale det samme som Havnsø.
 
Real Dania har giver 4,5 million til etablering af Sejrø Øhus. Der er i tildelingen krævet etablering af et ejendomsselskab til varetagelse af driften. Flere sejlere har købt anparter. Havnsø Sejlklub har skønnet, at have en interesse i et anpartskøb, der kan give indsigt og medbestemmelse i udformning og anvendelse af Øhuset. Der er købt anparter for 5000,- kr.
Projektet har været stagneret men forventes færdigt til påske 2022.
Der betales fortsat 1200,- kr. årligt til Nekselø Bådelaug for en bådeplads til Havnsøsejlere på Nekselø.
 
Der foregår i lokalrådets regi planer om en større fejring af Tour de France 2022 igennem Havnsø. Sejlklubben er pt. repræsenteret af Åse Sørensen, men vi har ikke selv planer om tiltag i denne sammenhæng. 
 
Et fremtidigt problem, som vi nok ikke i længden kan modsætte os, og et problem som tidligere har rumsteret i havneudvlaget / kommunen er et forslag om vinteropbevaring af bådene på pladsen ved Parallelvej. Pga. af manglende m