Havnsø Sejlklubs 40 års jubilæum 16. april 2011

Havnsø Sejlklub er grundlagt i 1971, hvor der efter et møde på ”Havnsø Perlen” med 25-30 deltagere, der var interesserede i dannelse af en lystfartøjsorganisation, blev indkaldt til en stiftende generalforsamling torsdag d. 20. maj 1971
Det afstedkom dannelsen af Havnsø Sejl- og motorbådsklub med 29 aktive medlemmer fra denne første aften.
Forstander Schiang Franck, Særslev blev valgt til formand og bestyrelsen bestod af entreprenør Kurt Andersen, Fårevejle, bådebygger Hans Hansen, Havnsø, Fabrikant Erik Johansen, Asnæs og rejsefuldmægtig Schwarz-Nielsen, Havnsø strand. Kontingentet blev fastsat til 100,- kr. årligt.

Foreningens primære mål var at etablere en lystbådehavn i Havnsø havn
I løbet af sommeren lykkedes det at få en aftale om leje af en af længerne på Havnsø Møllegård som kom til at fungere som klubhus for den nystiftede klub.

D. 26.06.1971 blev standeren hejst, efter at der var afholdt kapsejlads med deltagere fra Ordrup Næs sejlklub, Kalundborg sejlklub og Holbæk sejlklub. Efterfølgende var der 70 mennesker til fest med Skipperlabskovs og præmieuddeling på Hotel Havnsø Perlen.

Allerede i det stiftende år yder sejlklubben en stor indsats for etablering af en lystbådehavn og møder velvilje til forslaget fra kommunen.

I 1972 oprettes en ungdomsafdeling og klubbens første optimistjolle blev købt. Pris 75,- kr.

I det efterfølgende år arbejdede klubben meget aktivt på at få etableret en mole til udvidelse af havnen til gavn for lystsejlere, men dette mislykkedes, da kommunen pga. pengemangel ikke magtede opgaven.
På årets generalforsamling revsede formanden Schiang-Franc medlemmerne, da han ikke mente at de havde den rette aktive sejlerholdning og at det kun var nogle få medlemmer der udførte det det daglige klubarbejde. På denne generalforsamling blev Hans Hansen derefter valgt til ny formand.
Ungdomsafdelingen havde i de følgende år stor tilgang og i 1975 blev der afholdt DM i Trapezjoller med 28 deltagende både.

I året 1976 tæller klubben 56 aktive, 25 passive og 20 juniorer.
I 1977 trækker Hans Hansen sig tilbage som formand og ny formand bliver Bent Petersen, Starreklinte Strand

Ved generalforsamlingen i 1978 mønstrer klubben 106 medlemmer. I 1979 vælges Advokat Ole Olsen til formand og på generalforsamlingen er aflægger han beretning på Møllegården i klubbens lokaler.
På dette tidspunkt er medlemstallet steget til 100.
I årets løb holdt klubben Danmarksmesterskab for KDY 15m2 også bedre kendt som juniorbåden.

Året efter var klubben vært for DM for 505-joller.
Det var 10-års dagen for stiftelsen og ved jubilæet blev bådebygger Hans Hansen udnævnt til æresmedlem. Tidligere var Åge Jensen, København udnævnt til æresmedlem..
Formanden berettede tillige om en meget aktiv ungdomsafdeling, hvor man havde været nødsaget til at begrænse deltagertallet for optimister til 25.

1982 afholdt klubben det første badekarrace med 38 deltagere og det blev starten på en lang årrække med succesfyldte gentagelser af dette som havde det klare formål at skaffe penge til ungdomsafdelingen.

Ved generalforsamlingen 1983 blev Anders Gorm Hansen valgt som formand efter Ole Olsen

På generalforsamlingen i 1984 oplyser formand Anders G. Hansen, at der er planer om at bygge et nyt klubhus på havnen. Der foregår dog meget træge forhandlinger med kommunen om etablering af klubhus og toiletfasciliteter på havnen. Der er dog planer om et lille husbyggeri på ydermolen, som klubben selv skal bygge og finaciere.. Dette bliver en realitet i 1986 hvor ”annekset” står færdigt.
Men nye problemer er i vente. Møllegården med klubhuslokalerne er blevet solgt og klubben står derfor uden samlingssted inden længe.

På generalforsamlingen 1986 vælges Tom Christensen som ny formand.
Tom Christensen får opbakning til planen om at bygge et klubhus på havnen bag P. Dams Fiskehus, men undergrunden er ikke fast nok, så dette projekt går i vasken. Litexfabrikken er dog ved at nedlægge deres produktion og det lykkes at få kommunen med på tanken om at lade sejlklubben bygge på 2 af de betonkar der ellers skal rives ned. I de næste år bøvler formanden med den kommunale træghed og konstante indvendinger mod byggeriet. Hovedproblemet er, at kommunen ønsker offentlige toiletter indbygget i klubhuset. Og et krav om at klubben skal stå for rengøring og vedligehold af disse.

Endeligt i 1990 lykkes det at få byggetilladelse og 9. juni 1990 kan klubhuset endelig indvies. Over 200 mennesker kom der ifølge avisklippene.
I slutningen af 1991 blev kælderen desuden indrettet til opbevaring af master

I 1992 var det vigtigste punk fra bestyrelsen en udvidelse af baren og et nyt komfur.
Der kom også en ny flot stander ude foran klubhuset og det blev aftalt at der skulle laves belysning af denne. Det er ikke sket endnu, snart 20 år efter!!!

Der etableres også et fartøjsberedskab med en hel del deltagende både tilmeldt og der blev afholdt øvelse med deltagelse af marinehjemmeværnet og en helikopter fra SOK.

I 1992 overtager undertegnede post som formand efter Tom Christensen

I 1993 stifter vi gennem klubben foreningen maritime kurser som lige siden har stået for den navigationsmæssige undervisning her i klubhuset hver vinter.

Badekarrace daler i popularitet, men Bubber underholdt dette år med stor succes

På generalforsamlingen 1993 besluttes at ændre klubbens navn til Havnsø Sejlklub.
Samme år etableres en wind surferafdeling i klubben, men konkurrencen fra ungdomsskolerne er på dette område stor og afdelingen nedlægges 2 år senere.
Der etableres et nyt klubblad: Beskøjten som nu kører på sin 18 årgang.
I 1996 og igen i 1999 afholder klubben større arrangementer med DM for Skancap 99 og Molich 10M.

I 1999 overtager Flemming Sterregaard formandsposten, som dog igen i 2000 overtages af undertegnede.

I 2004 fører en del uenighed i bestyrelsen til dannelse af en alternativ sejlklub på havnen.

Badekarracet har efterhånden udlevet sig selv og det besluttes at ophøre med yderligere afholdelse fremover.

Jolleafdelingen har fra 1992 en faldende tilslutning og kommer først på fode igen i slutningen af årtiet, hvor planerne om et klubhusbyggeri til ungdommen på færgehavnen tager sin begyndelse. Efter et par år må bestyrelsen dog se i øjnene at projektet ikke kan opnå en godkendelse i kommunen og efter yderligere et par år besluttes det derfor at udbygge det eksisterende klubhus ud mod havnen. Det blev som alle ved gennemført og resultatet er jo imponerende flot.
Ungdomsafdelingen har i de følgende år og fortsat en flot tilslutning. Afdelingen får flere nye bådtyper og bliver meget mere udadvendt med deltagelse i stævner i Danmark og sågar også i udlandet. Der er succes med flere vundne mesterskaber og afdelingen afholder selv flere større jollestævner i Havnsø.

I 2007 kommer endnu et tiltag i gang i klubben idet der etableres en sejlerskole med et par nyindkøbte KO 700 kølbåde.

Og i 2011 kommer så det sidste skud på stammen, idet der oprettes en havkajakafdeling under klubben, med en stor tilslutning allerede fra start.

Status for klubben må efter 40 år, fra en spæd opstart i 1971, konstateres at være en levedygtig 40- årig med mod på fremtiden og uden frygt for at kaste sig ud i noget nyt.
Man kan kun som formand glæde sig over at ungdommen og dermed forhåbentligt også fremtiden er en velintegreret del af klubben.

Til alle vore sponsorer og til Tuborg-fonden, som gennem alle årene har hjulpet til med tilskud til nye både til ungdomsafdelingen, - stor tak for det.

Til alle nuværende og tidligere bestyrelses- og udvalgsmedlemmer vil jeg gerne rette en tak. Vi må huske, at frivilligt arbejde ikke er en selvfølge men en betingelse for, at vi kan fortsætte den klub som vore forgængere etablerede for 40 år side.

Finn Christensen
Havnsø d. 16. april 2011