Havnsø Kajakklubs roreglement
 
Udarbejdet af kajakudvalget 21-02-2013
Revideret 16-10-2013
 
Generelt:
Dette reglement gælder for medlemmer i Havnsø Kajakklub ved:
1: … brug af klubbens materiel (kajakker og udstyr).
2: … ture, der er arrangeret af klubben og hvor der forud for turen er udpeget en turleder.
Selvstændige roture i egen kajak, alene eller sammen med andre kajakroere, er ikke at betragte som klubroning. Her gælder alene eget ansvar for materiel og sikkerhed samt Søfartsstyrelsens bestemmelser angivet i Søsportens Sikkerhedsråd  (www.soesport.dk).
Kun frigivne roere må deltage i almindelig daglig roning. Man er frigivet til roning i Havnsø Kajakklub, når man har modtaget sit EPP2-bevis fra DKF eller er frigivet af instruktøren.
En ikke-frigiven roer må kun deltage i klubarrangerede ture, hvis der er tilstedeværelse af en klubinstruktør, der har indvilliget i instruktøransvaret for denne roer.
Frigivne roere, der endnu ikke er fyldt 16 år, kan kun deltage i klubarrangeret roture ifølge med deres forældre. Der kan dog indgås personlig aftale med en anden person over 18 år, om at denne påtager sig ansvaret for den unge. Det kan ikke forventes, at der på roturene tages særligt hensyn til et evt. langsommere tempo eller kortere distance. Ønsker man at have børn med, må man om nødvendigt selv kunne varetage roturen med disse.
Daglig roning er tilladt fra en halv time før solopgang til en halv time efter solnedgang. Roning uden for denne tid (natroning) må kun finde sted med tydelig hvid lysmarkering.
 
Lokale farvandsregler:
Roning i Havnsø’s havnebassin må kun ske i forbindelse med ind- og udsejling, og skal ske under nøje hensyntagen til andre sejlende.
Roning i færgernes sejlrende skal så vidt muligt undgås, og der skal altid viges og holdes god afstand til færgerne.
Omkring Stold Skydeterræn skal alle skydeøvelser respekteres. Det er forbudt at passere Stold i tilfælde af skydeøvelse (kugle hejst i signalmast og blinkende hvidt lys). Aktuelle skydeøvelser kan ses på Trygfondens app ’SejlSikkert’.
 
Klubmateriel:
Man skal være frigivet roer for at kunne låne af klubbens materiel, med mindre at det er som et led i undervisningen sammen med én af klubbens instruktører.
Der kan kun lånes materiel efter forudgående aftale med materielforvalteren.
Ved lån af materiel skal der forud for lånet kvitteres i materielmappen. Man vedgår, at man hæfter for det lånte, og at man behandler det med omtanke. Sker der tyveri eller tab, eller går noget i stykker, og det ikke falder ind under almindelig slitage, hæfter låneren for det. Der skal ved skader mv. tages kontakt til materielforvalteren, samt at det skal noteres i mappen.
 
Klublogbog:
Klublogbogen skal dokumentere de frigivne medlemmers færdigheder med hensyn til sikkerhedsredning. For at være frigivet til de klubarrangerede ture skal følgende dokumenteres, ved at et andet kajakmedlem medunderskriver for at følgende færdigheder er udført:
1: Selvredning (kæntring og med egen hjælp, pagajflyder o.l. komme tilbage i kajakken)
2: Makkerredning (berolige, guide samt hjælpe en kæntret makker tilbage i kajakken uden pagajflyder)
Begge redninger skal udføres på dybt vand (hav eller svømmehal)
Færdighederne skal være dokumenteret maksimalt ét år før deltagelse på klubtur.
 
Kajakinstruktører:
Instruktører skal være godkendte af klubben og af DKF / EPP-systemet
Instruktører må til en hver tid instruere og lede roere, som ikke er frigivne.
Instruktører må til en hver tid komme med anbefalinger til alle, men har ikke befalingsret og derfor heller ikke noget juridisk ansvar over for frigivne roere.
 
Turledere:
En turleder skal opfylde følgende krav.
1. Er over 16 år
2. Er frigivet
3. Har roet mindst 300 km
4. Er godkendt af kajakudvalget som turleder.
Til alle klubarrangerede ture, inkl. de ugentlige sejladser, skal der være udpeget turleder.
Turlederens varetagelse af sikkerheden omfatter anbefalinger til de medsejlende. Turlederen er kun ansvarlig for de anvisninger han/hun er kommet med og ikke hvad de medsejlende ellers måtte foretage sig.
Turlederen har ikke ansvar for klubmateriel, som deltagerne evt. har lånt. Dette ansvar ligger udelukkende på deltageren, der har lånt udstyret.
Til klubarrangerede ture forventes at deltagere til enhver tid har færdigheder, svarende til minimum EPP2-kravene. Færdighederne skal således løbende trænes og som minimum være dokumenteret én gang årligt i form af både selvredning og makkerredning.
En turleder kan således afvise at have en deltager med på en klubarrangeret tur, som ikke har sikret sig denne dokumentation, såfremt turlederen skønner det nødvendigt.
Til alle andre roture, arrangeret individuelt af klubmedlemmer, er turlederbegrebet ikke aktuelt. Her gælder almindelige ansvar og sikkerhedskrav i henhold til Søsportens Sikkerhedsråd (www.soesport.dk). Dog opfordres kajakdeltagerne, ved start af sådanne ture, internt at afstemme forventningerne samt afklarer erfaringsniveau og kompetencer.
Som deltager til klubarrangerede ture skal man være indforstået med de anvisninger og forventninger, der er angivet i bilag 1. Dette for at afstemme de sikkerhedsmæssige aspekter og forventninger blandt alle deltagere, så tryghed og gode oplevelser kommer i fokus hos alle på vore klubture.
 
 
 
Bilag 1:
 
Forventninger til deltageren til en klubarrangeret tur, herunder de ugentlige sejladser:
 1. At deltageren er frigivet roer (minimum EPP2). I modsat fald skal turlederen inden turen spørges om deltagelse vil være mulig.
  Deltageren skal til enhver tid være trænet i at klare selvredninger og makkerredninger.
  Deltageren skal både ved start og undervejs vurdere om hans/hendes færdigheder lever op til turens sværhedsgrad.
 2. Benytter ansvarligt udstyr og grej, heriblandt spraydæk, svømmevest, lænsepumpe/øse, pagajflyder.
  Være iklædt passende tøj eller dragt, der kan holde én varm på hele turen. I perioden oktober-april minimum våddragt, helst tørdragt.
  Deltageren skal altid kuldemæssigt kunne klare en kortere vandtur – uanset årstid.
 3. Alle har pligt til at tage medansvar for gruppen og spotte om nogen i gruppen har behov for ekstra støtte og om nødvendigt træde hjælpende til.
  Være bevidst om at en klubarrangeret tur ikke er at betragte som et begynderkursus, hvor instruktør eller turleder er ansvarlig for deltagerens sikkerhed. Som deltager har man pligt til at tage medansvar både for sig selv og for meddeltagere. Som nærmeste kajakroer har man pligt til straks at hjælpe en nødstedt uanset eventuel makkerinddeling på turen.
  Erfarne og kompetente roere i gruppen har en særlig pligt til at holde øje med de mindre erfarne og give dem den nødvendige støtte og tryghed.
 4. Pligt til at følge de anvisninger som turlederen evt. udsteder, f.eks. at holde sig samlet som gruppe indenfor høreafstand og at følge den retning og det tempo der angives. At give turlederen tegn eller besked, hvis man har behov for særlig opmærksomhed, f.eks. hvis tempo, vind eller bølger er for voldsomt til at man kan fortsætte.
  Altid give turlederen besked, hvis man har planer om at forlade gruppen undervejs, f.eks. hvis man vil afslutte turen et andet sted end gruppen.
 5. Hvis deltageren har en sygdom eller lidelse, der kan have betydning for sikkerheden under turen (f.eks. diabetes eller epilepsi), skal turlederen være underrettet herom og informeret omkring en mulig hensyntagen hertil.
 
Forventninger til turlederen til en klubarrangeret tur, herunder de ugentlige sejladser:
 1. Turlederen har ansvar for at udstikke ruten og orientere om længde, sværhedsgrad samt evt. åbne stræk med længere afstand til kyst.
  Turlederen skal inden turstart have gjort sig bekendt med den lokale vejrudsigt og vurderet strøm- og vindforhold og sikret sig, at deltagerne har samtykket i den aktuelle turplan.
 2. Turlederen skal, udover almindeligt sikkerhedsudstyr, altid medbringe en opladet mobiltelefon, træktov, ekstra pagaj samt nødberedskab.
 3. Turlederen har opmærksomhed på gruppen. Skal sikre at deltagerne, hvis det skønnes nødvendigt, enten har tilknyttet en romakker eller er grupperet i en mindre gruppe, der følges tæt ad.
  Turlederen skal opfordre til at ingen forlader gruppen alene uden særlig tilladelse.