Aktiviteter

Generalforsamling

24-02-2018, kl. 13:00 - 15:00

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Bestyrelsens samt udvalgenes beretning for det forløbne år
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af formand ulige årstal
8. Valg af kasserer lige årstal
9. Valg af den øvrige bestyrelse 5 medlemmer (hhv 2 på lige og 3 på ulige årstal)
10. Valg af 1 suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt

Foreslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 10, februar 2018.

Efter generalforsamlingen serverer Aase som sædvanligt gule ærter.

M.V.H.

Bestyrelsen